Input:

43/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně Garance

č. 43/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2023 bylo v Pirně podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 26 odst. 1 dnem podpisu.
Dnem vstupu Ujednání v platnost pozbývá platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně1) , podepsané v Praze dne 20. listopadu 1998, jakož i jeho přílohy a dodatečné protokoly.
České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

  
Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
a
Saským státním ministerstvem kultu
o pokračování spolupráce při realizaci společného
dvojnárodnostního dvojjazyčného
česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně

  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Saské státní ministerstvo kultu
- dále jen „smluvní strany“ -

s vědomím, že je žádoucí, aby se především u mladé generace z České republiky a Svobodného státu Sasko utvářel vnímavý přístup k historii, kultuře, jazyku a způsobu života obyvatel partnerské země,
v přesvědčení, že praktickému naplnění tohoto záměru má sloužit ve smyslu přemosťovací funkce dvojnárodnostní-dvojjazyčný česko-německý vzdělávací cyklus na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně,
ve snaze vyjádřit pokračováním tohoto úspěšného projektu své přesvědčení, že právě setkávání a společné vzdělávání mladé generace podpoří integraci ve společné Evropě,
s ohledem na cíl Evropské unie, kterým je udržitelný rozvoj vícejazyčnosti, a ústřední funkci, kterou je podpora sousedních jazyků v euroregionech a mezikulturní kompetence žákyň a žáků jako budoucích evropských občanek a občanů,
s úmyslem i nadále umožnit žákyním a žákům z obou jazykových komunit učit se společně dvojnárodnostně a používat oba jazyky v mnoha předmětech, mezipředmětových a také mimoškolních souvislostech dvojjazyčně, přičemž dvojnárodnostní-dvojjazyčný vzdělávací cyklus je speciální, interdisciplinární formou podpory nadání v jazykové nebo odborné jazykové oblasti,
s cílem stanovit obsah a organizaci společného školního