Input:

R 43/1955 (tr.); Garance

č. 43/1955 Sb. rozh. tr.
Nápravné opatrenie nemožno uložiť, ak páchateľ podlieha vojenskej súdnej právomoci, a to ani vtedy nie, keď páchateľ v čase spáchania trestného činu vojenskej súdnej právomoci nepodliehal, avšak jej podliehal v čase rozhodovania súdu, aj keď rozhodoval súd obecný.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. novembra 1954, To 778/54.)
Ľudový súd v Šafárikove uznal dvoch obvinených vinnými trestným činom opilstva podľa § 187 odst. 1 tr. zák. spáchaným tým, že sa opili, hoci vedeli, že v opilosti sú náchylní na výtržnosti, lebo už skôr v takom stave vyvolávali hádky a dopustili sa vyrušovania filmového predstavenia v miestnom kine, čoho sa dopustili aj kritického dňa. Ľudový súd obvineným vymeral podľa § 187 ods. 1 tr. zák. a § 37 ods. 1 tr. zák. trest nápravného opatrenia na čas troch mesiacov a vyslovil, že z odmeny patriacej obvineným za prácu prepadá jedna dvadsatina štátu. Zmenu zamestnania ľudový súd u obvinených nenariadil.
Krajský súd na odvolanie obvinených a okresného prokurátora zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku o treste a podľa § 187 ods. 1 tr. zák. obvineným vymeral nové tresty odňatia slobody na dva mesiace podmienečne so skúšobnou dobou jedného roku.
Z odôvodnenia:
Pri preskúmaní výroku o treste krajský súd zistil, že nie sú dané podmienky pre uloženie trestu nápravného opatrenia podľa § 37 tr. zák. a že ľudový súd okrem toho pri ukladaní tohoto trestu porušil zákon aj v ustanovení § 39 ods. 2 tr. zák., podľa ktorého čiastku patriacu odsúdenému za prácu, ktorá prepadá štátu, môže súd znížiť z jednej štvrtiny najviac na jednu desatinu odmeny, kdežto ľudový súd ju znížil v napadnutom rozsudku až na jednu dvadsatinu.
Podľa § 37 ods. 2 písm. d) tr. zák. nemožno však uložiť nápravné opatrenie vôbec, ak podlieha páchateľ vojenskej súdnej právomoci. Pritom zákon nerozlišuje, či páchateľ podliehajúci vojenskej súdnej