Input:

42/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách Archiv

č. 42/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
[zrušeno nepřímo č. 37/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. března 1948,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Dekret č. 104/1945 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 1, odst. 1 zní:
„Zájmovým zastupitelstvem zaměstnanců v závodě (dále jen „závodní zastupitelstvo“) jsou závodní rada, závodní důvěrník, podniková rada a náhradní orgán závodního zastupitelstva. Závodní zastupitelstvo je prvotním výkonným orgánem jednotné odborové organisace.“
2. § 9, odst. 1 zní:
„Závodní rada se volí na dobu dvou roků“.
3. § 10, odst. 2, písm. c) zní:
„c) rozpuštěním závodní rady příslušným orgánem jednotné odborové organisace, nebo“
4. § 13 zní:
„(1) Pracovní (služební) poměr člena závodní rady může býti zaměstnavatelem zrušen a člen závodní rady může býti přeložen jednostranným opatřením správy závodu do jiného závodu jen po předchozím souhlasu závodní rady.
(2) Odepřela-li závodní rada souhlas, může zaměstnavatel navrhnouti u příslušného orgánu jednotné odborové organisace, aby na místě závodní rady udělil souhlas ke zrušení pracovního (služebního) poměru nebo k předložení.
(3) Souhlasu závodní rady