Input:

R 41/1950; Garance

č. 41/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 273/1948 Sb., o úpravě uspokojení a určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy.
Pro úpravu uspokojení a určení splatnosti závazků znárodněného podniku je rozhodný stav ke dni jeho začlenění do národního podniku podle vyhlášky a nikoliv ke dni jeho faktického převzetí národním podnikem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. června 1949, R I 11/49n.)
Vyhláškou ministra vnitřního obchodu č. 3524 Ú. l. I. z roku 1948 byla podle ustanovení § 11 odst. 2 zák. č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském, do tohoto podniku začleněna majetková podstata velkoobchodu znárodněného podle zák. č. 118/1948 Sb. Podle této vyhlášky převádí stát majetkovou podstatu znárodněného velkoobchodu na Velkodistribuční podnik ke dni 1. ledna 1948. Velkodistribuční podnik podal u soudu návrh na úpravu uspokojení závazků, které náležejí k znárodněnému velkoobchodu a na určení jejich splatnosti podle zákona č. 273/1948 Sb. Návrh odůvodnil tím, že začleněná majetková podstata je předlužena. Velkodistribuční podnik dále žádal, aby tato úprava byla provedena podle stavu majetku ke dni jeho faktického převzetí, t. j. ke dni 1. ledna 1949.
Krajský soud v Olomouci se usnesl, že majetkové vyrovnání bude provedeno podle stavu ke dni 1. ledna 1948. Proti tomuto usnesení podal rekurs Velkodistribuční podnik.
Nejvyšší soud rekursu nevyhověl.
Z důvodů:
Navrhovatel Velkodistribuční podnik ve svém rekursu výslovně prohlašuje, že názor prvého soudu odpovídá slovnímu znění vyhlášky ministra vnitřního obchodu ze dne 29. prosince 1948 č. 3524 Úř. l. I. a slovnímu znění § 11 odst. 2 zák. č. 279/1948 Sb. Netvrdí ani, že by těchto ustanovení nemělo být použito v tomto případě. Dovozuje však, že majetkové vyrovnání, navržené podle zákona č. 273/1948 Sb., má býti provedeno podle stavu ke dni faktického převzetí majetkové podstaty podniku navrhovatelem, t. j. ke dni 1. ledna 1949, a