Input:

R 41/1949 (tr.); Garance

č. 41/1949 Sb. rozh. tr.
K pojmu veřejné listiny podle § 199, písm. d) tr. z.
Okolnost, že na potvrzení opatřené razítkem místního národního výboru podepsal jiný činovník místního národního výboru jméno jeho předsedy, neodnímá tomuto potvrzení povahu listiny vydané veřejným úřadem.
Pravá listina je taková, která pochází skutečně nebo právně (t. j. na základě zmocnění uděleného po právu) od toho, kdo je na ní uveden jako výstavce.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. března 1949, Zm I 7/49.)
Krajský soud v Písku uznal obžalovaného vinným mimo jiné též zločinem podvodu zfalšováním veřejné listiny podle §§ 197. 199. písm. d) tr. z.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Nalézací soud zjistil, že obžalovaný převzal od A. potvrzení místního národního výboru ze dne 21. července 1947. Toto potvrzení osvědčovalo, že K. je chovatelem 150 ovcí a že vlna, kterou ve váze 14 kg veze ke spředení ve mzdě, je z jeho chovu pro vlastní potřebu. Obžalovaný podle zjištění rozsudku zfalšoval toto potvrzení takx že před číslici 14, vyznačující váhu vlny, připsal jedničku, zvýšil tak váhu vlny na 114 kg a tímto zfalšovaným potvrzením kryl – pro zpracování – zbytek své vlny koupené od C., předloživ toto potvrzení ve sběrně vlny. Obžalovaný takto jednal proti rozhodnutí ministerstva vnitřního obchodu, které přiznalo nárok na odběr vlněných výrobků výměnou za dodanou surovou ovčí vlnu pouze chovatelům ovcí, takže jmenovanou listinu, opatřenou úředním razítkem místního národního výboru a podepsanou jménem jeho předsedy, zfalšoval právě v nejzávažnějším jejím obsahu o množství vlny patřící chovateli B. Zmíněné potvrzení psané rukou nepsal předseda místního národního výboru sám, nýbrž zásobovací referent, který také sám předsedu místního národního výboru podepsal. Nalézací soud s poukazem na to, že potvrzení bylo opatřeno řádně razítkem místního národního výboru a nevzbuzovalo po formální stránce žádných pochybností, vyslovil, že mělo povahu úřední listiny, že obžalovaný jí jako takové použil, a je proto po názoru soudu bezpodstatná pouhá nepravost podpisu na pohled pro třetí osobu