Input:

41/1946 Sb., Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 41/1946 Sb., Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939, platné do 30.12.1992
[zrušeno č. 4/1993 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 26. ledna 1946
o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.
Podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mino území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 a stanovy, připojené k tomuto nařízení, v platnosti.
Čl. II.
Vládní nařízení č. 4/1941 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.
Nosek v. r
Příloha k vyhlášce č. 41/1946 Sb.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. prosince 1940,
č. 4 Úř. věst. čsl. z roku 1941, jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.1*)
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a. n., o řádech a titulech toto:
§ 1.
Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení zřizuje se Československý válečný kříž z r. 1939 jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.
Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. října 1940. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany.
Stanovy
Československého válečného kříže z r. 1939.
Čl. 1.
Československý válečný kříž z r. 1939 je zřízen rozhodnutím československé vlády jako viditelné vyznamenání těm československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.
Čl. 2.
Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání československým válečným křížem se značí jeho nositeli na stuze bronzovou snítkou.
Čl. 3.