Input:

R 40/1959; Garance

č. 40/1959 Sb. rozh.
Výživné, které je podle předběžného opatření placeno, není plněním bez právního důvodu. Příjemce nemůže být proto nucen k vrácení ani podle ustanovení občanského zákona o bezdůvodném obohacení (§ 360 obč. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 29. srpna 1958, č. 8 Co 388/58.)
Lidový soud ve Slavkově u Brna vydal v řízení o zjištění otcovství a placení výživného předběžné opatření, podle něhož uznal žalovaného, který při prvním ústním jednání přiznal, že obcoval s matkou dítěte v době rozhodné pro zplození nezl. žalobkyně, namítl však, že s ní obcovali i jiní muži, povinným přispívat na výživné nezl. žalobkyně měsíčně částku 200 Kčs.
Usnesením tohoto soudu bylo předběžné opatření zrušeno, ježto podle výsledku krevní zkoušky nemůže být žalovaný otcem nezletilé.
Po provedení kontrolní krevní zkoušky, podle jejíhož výsledku byl žalovaný rovněž vyloučen z otcovství k žalujícímu dítěti, byla žaloba zamítnuta a žalobkyni uloženo zaplatit žalovanému částku 3600 Kčs s poukazem na ustanovení § 360 obč. zák. a § 227 odst. 4 o. s. ř. a na nákladech řízení částku 1015 Kčs.
Krajský soud v Brně rozsudek soudu I. stolice ve výrocích, jimiž bylo žalobkyni uloženo zaplatit žalovanému částku 3600 Kčs z důvodu předběžné úhrady osobních potřeb a částku 1015 Kčs na nákladech řízení, změnil tak, že návrh, aby žalobkyně zaplatila žalovanému částku 3600 Kčs, zamítl a žalovanému uložil, aby nesl bez nároku na náhradu své náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení.
Odůvodnění:
Je sice pravda, že podle § 227 odst. 4 o. s. ř. nahradí navrhovatel odpůrci i třetí osobě všechny újmy, které jim způsobil, zruší-li se předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že navrhovateli byl nárok přiznán, nebo že byl jeho nárok uspokojen. Újmou je zde míněna škoda, která vznikla nařízením předběžného opatření, a její rozsah se řídí ustanovením § 354 obč. zák. o náhradě škody. V souzeném případě však šlo o zajištění výživy dítěte vůči otci, jemuž podle jeho vlastního prohlášení, že totiž měl