Input:

398/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací s kvalifikačními předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. Archiv

č. 398/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací s kvalifikačními předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
[zrušeno č. 223/2010 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. června 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., se mění takto:
1. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.1.12 se za slova „letištního“ vkládají slova „ , letištního provozního a radiotechnického“ a ve sloupci Platová třída v této položce se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.
2. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.1.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik se ve sloupci Platová třída číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.
3. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.6 Polygrafie se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání „2.6.7 Grafik“ a ve sloupci Platová třída v tomto povolání doplňují čísla „9-13“.
4. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.14.20 Specialista videozáznamu se ve sloupci Platová třída čísla „6, 7, 10“ nahrazují čísly „6, 7, 9, 10“.
5. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.17.2 Kartograf se ve sloupci Platová třída čísla „6-10“ nahrazují čísly „8-11“.
6. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.17.3 Geograf se ve sloupci Platová třída číslo „10“ nahrazuje číslem „12“.
7. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 v položce 3.2 ve sloupci Část, povolání se za slovo „POLICIE “ doplňují slova „ČESKÉ REPUBLIKY, VOJENSKÁ POLICIE “.
8. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 se v názvu povolání 2.1.12 za slova „letištního“ vkládají slova „ , letištního provozního a radiotechnického“.
9. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení v 9. platové třídě se na konci doplňuje bod 5, který zní:
„5. Komplexní zajišťování činností, koordinace