Input:

R 39/1951 (tr.); Garance

č. 39/1951 Sb. rozh. tr.
Z nesprávného právního poučení neplyne stěžovateli žádný prospěch, podá-li podle něho stížnost proti usnesení, proti kterému trestní řád stížnost nepřipouští.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti z 29. prosince 1950, To VH 101/50.)
Obviněný byl pro krádež odsouzen nepodmíněně ke 3 měsícům odnětí svobody. Před nastoupením trestu žádal. aby mu trest byl milostí prominut anebo přeměněn v trest nápravného opatřeni.
Okresní soud v Uh. Brodě zamítl jeho žádost, když po vyšetření věci shledal, že není důvodná 205 odst. 3 tr. ř.). a připojil právní poučení, že proti tomuto usneseni lze podat stížnost do tří dnů od doručení.
Krajský soud jeho stížnost zamítl.
Z důvodů:
V ustanovení § 205 odst. 3 tr. ř., podle kterého okresní soud zamítl žádost odsouzeného za milost, není uvedeno, že by proti takovému usnesení soudu byla přípustná stížnost. Ježto pak podle § 33 odst. 2 tr. ř. lze stížností odporovat usnesení prokurátora nebo soudu, jen pokud to zákon připouští, plyne z toho, že proti usneseni, jímž soud podle § 205 tr. ř. zamítá žádost za milost, není stížnosti.
Stěžovatel však stížnost ve třech dnech od doručeni usnesení podal a domáhá se jejího vyřízení poukazem na právní poučeni obsažené v rozhodnutí okresního soudu,