Input:

R 37/1957; Garance

č. 37/1957 Sb. rozh. obč.
Třicetidenní lhůta podle § 386 odst. 2 o. s. ř. je zachována, když pronajimatel, který dosáhl přivolení k výpovědi z důvodu potřeby pronajimatele podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, uzavřel v této lhůtě nájemní smlouvu s novým nájemníkem z řad zaměstnanců. Jestliže se nový nájemník, ať již z důvodu vhodné úpravy bytu nebo pro okolnosti nastavší v jeho osobě do 30 dnů do bytu nenastěhuje, nelze z toho soudit na nesplnění povinnosti uložené v § 386 odst. 2 o. s. ř. pronajimateli.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 20. září 1956, 4 Co 514/56.)
Lidový soud v Přerově zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby mu žalovaný národní podnik znovu pronajal byt, z něhož byl vypovězen z důvodu potřeby pronajimatele podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb. Lidový soud zjistil, že byt žalobcův byl ihned po jeho vyklizení pronajat zaměstnanci pronajímatele a že pronajimatel v souhlase s novým nájemcem prováděl v bytě opravy, které bránily obsazení bytu.
Krajský soud k odvolání žalobce zrušil tento rozsudek lidového soudu a uložil mu, aby dále ve věci jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Podle § 386 odst. 2 o. s. ř. v případech, v nichž důležitým důvodem přivolení k výpovědi je potřeba pronajimatele, je pronajimatel povinen vypověděnému nájemci znovu pronajmout předmět nájmu, nebude-li předmětu nájmu do 30 dnů po odevzdání použito k účelu, pro který bylo dáno přivolení k výpovědi. Tato lhůta nepočne běžet dříve, než by při náležité péči mohlo být započato s používáním nájemního předmětu k uvedenému účelu.