Input:

R 37/1954; Garance

č. 37/1954 Sb. rozh. obč.
V konaní podľa § 251 o. s. p. nemožno v otázke trov konania použiť ustanovenia § 129 o. s. p.., ale treba postupovať podľa § 127 o. s. p.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. marca 1953, Cz 14/53.)
Ľudový súd v Komárne, ktorý na podnet matky maloletých detí vyslovil, že deti zveruje do výchovy matky a že otec detí je povinný platiť do rúk matky na výživu každého dieťaťa po 500 Kčs mesačne a 6.000 Kčs trov konania do rúk právneho zástupca navrhovateľky (v starých peniazoch).
Krajský súd v Nitre nevyhovel sťažnosti otca.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom, že uzneseniami krajského a ľudového súdu bol porušený zákon. V otázke, o ktorú ide, uviedol
v odôvodnení:
Konanie podľa § 251 o. s. p. začína súd z úradnej povinnosti (§ 247 o. s. p.), len Čo sa dozvie z podnetu kohokoľvek o tom, že rodičia maloletých detí nežijú spolu a že treba rozhodnúť o tom, komu sa má dieťa zveriť do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Ak sa teda dozvie súd z podnetu kohokoľvek, že dotyčne maloletého dieťaťa nastali uvedené predpoklady,