Input:

37/1946 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených Garance

č. 37/1946 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
ZÁKON
ze dne 14. února 1946,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva a činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2, odst. 1, 2, 3 a 6 zní:
Denní žold
(1) Vojenským osobám z počtu mužstva v činné službě (§ 1, odst. 1, písm. a) náleží tento denní žold:
 
vojínu
10 Kčs,
svobodníku
11 Kčs,
desátníku
12 Kčs,
četaři
14 Kčs,
rotnému
16 Kčs.
(2) Po dobu ošetřování ve vojenském nebo občanském léčebném ústavě (nemocnici) náleží jim denní žold takto snížený:
 
vojínu
5 Kčs,
svobodníku a desátníku
6 Kčs,
četaři a rotnému
8 Kčs.
Podrží však denní žold v plné výměře podle odstavce 1 po dobu, kterou stráví v léčebném ústavě (nemocnici) pro zranění nebo onemocnění přivoděném při výkonu služby. Po dobu léčení zranění nebo onemocnění způsobeného svévolně nebo hrubou nedbalostí náleží jim pouze vězeňský denní žold (odst. 3).
(3) Odpykávají-li kázeňský trest na svobodě a neúčastní-li se proto po dobu jeho trvání vojenského výcviku, náleží jim místo denního žoldu stanoveného v odstavci 2 vězeňský denní žold 1 Kčs. Odpykávají-li soudní trest na svobodě, nenáleží jim žádný žold, ani když jej odpykávají částečně nebo úplně ve vězeňské nebo jiné nemocnici; to platí i o době strávené v soudní vyšetřovací vazbě. Jestliže však trestní řízení vedené proti nim bylo zastaveno nebo skončilo osvobozujícím rozsudkem, vyplatí se jim dodatečně denní žold, na který by měli nárok, kdyby na ně nebyla uvalena soudní vyšetřovací vazba.
(6) Frekventantům vojenských učilišť (škol, kolejí) pro výchovu důstojníků z povolání přísluší bez rozdílu hodnosti místo denního žoldu, uvedeného v odstavci 1, denní žold 20 Kčs.