Input:

R 35/1956 (tr.); Garance

č. 35/1956 Sb. rozh. tr.
Pro posouzení otázky, je-li obviněný kulakem, nutno přihlížet nejen k jeho třídnímu původu, nýbrž především k jeho ekonomické posici na vesnici.
(Rozhodnutí lidového soudu v Kyjově ze 4. listopadu 1955, 1 T 181/55.)
Obviněný pochází z rodiny drobného rolníka a dělníka. Jeho otec pracoval jako dělník v cukrovaru a kromě toho obdělával asi 4 ha půdy. Obviněný po absolvování obchodní školy pracoval nějaký čas jako skladník. Po návratu z vojenské služby začal pracovat při hospodářství svých rodičů a mimo to vypomáhal u různých obchodních firem. V roce 1922 se oženil a převzal hospodářství po rodičích. Jeho manželka dostala asi 2 ha pozemků, které pak se svými pozemky také obhospodařoval. Postupem času obviněný k těmto pozemkům přikupoval další půdu a v roce 1932 si zřídil též obchod se smíšeným zbožím, který vedl zároveň se svým hospodářstvím. V hospodářství se specialisoval zejména na chov dobytka a měl užitkové výstavní kusy, které předváděl na aukčních trzích. Měl ve stáji v té době osm až deset kusů hovězího dobytka a až devět kusů vepřového dobytka. V té době byl také zvolen do obecního zastupitelstva a přes dvacet let pak zastával funkci radního. Obviněný sám se věnoval zejména obchodu a na svém hospodářství používal námezdních pracovních sil. Obdělával totiž dohromady 8,93 ha orné půdy. Až do roku 1948 plnil své dodávkové povinnosti dobře a do té doby měl také dostatek chovného, velmi dobrého dobytka. V roce 1949 byl však převzat jeho obchod lidovým družstvem a později zrušen. Za první republiky měl na hospodářství stále zaměstnaného čeledína. Když si otevřel v roce 1932 obchod, postavil si poschoďový dům s dobře vybavenými stájemi. Ačkoli po zrušení obchodu se nabýval jen hospodářstvím na zemědělské usedlosti, začalo toto nápadně upadat. Následkem toho obviněný nejen neplnil dodávkové povinnosti, ale neměl ani plánovaný zástav dobytka, třebaže – jak již uvedeno – měl před tím dobytek výstavní. V posledních letech se pak dodávková morálka obviněného zhoršila natolik, že v posledních letech nesplnil už téměř nic. Tak v době od 1. 1.1955 do 30. 9. 1955 na předpis 386 kg vepřového masa a 410 kg hovězího masa nedodal nic, na 3.075 1 mléka dodal pouze 127 1, a na 1.951 kusů vajec dodal jen 87 kusů. V téže době nedodal vůbec žádné seno ani zrniny. Na nedodávky z roku 1953 a 1954, které byly okresním plnomocníkem ministerstva výkupu převedeny podle platných předpisů na rok 1955, nedodal rovněž vůbec nic. Kromě toho místo 7 kusů hovězího dobytka choval pouze 5 kusů a ani u vepřového dobytka neměl plánovaný stav.
Lidový soud uznal obviněného vinným trestným činem sa« botáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Z odúvodnění:
K naplnění subjektivní stránky trestného činu sabotáže vyžaduje zákon úmysl mařit plnění jednotného hospodářského plánu. Pro posouzení úmyslu obviněného je v prvé řadě nutno zabývat se otázkou třídního charakteru obviněného v tom směru, zda ho lze považovat za kulaka, t. j. za třídního nepřítele, či za středního rolníka, když pochází z rodiny drobného rolníka a dělníka. Tato skutečnost sama o sobě nemůže být rozhodující pro určení třídního charakteru obviněného. Je všeobecně známo, že za podmínek kapitalismu se