Input:

R 35/1951; Garance

č. 35/1951 Sb. rozh. obč.
Exekuční titul, který byl získán za trvání národní správy proti vlastníku spravované podstaty, není vykonatelný proti národní správě. Byl-li exekucí podle tohoto titulu vedenou postižen majetek pod národní správou, může se národní správa domáhat její nepřípustnosti žalobou vylučovací.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. května 1950, Co XX 304/50.)
Podle směnečného platebního příkazu byla vymáhajícímu věřiteli povolena zajišťovací exekuce k vydobytí jeho vykonatelné pohledávky 500.000 Kčs s přísl. proti dlužníkovi a byla zabavena pohledávka, kterou má dlužník – advokát – proti firmě M na odměnu za vykonané právnické práce. Dlužník je toho času nezvěstný a na jeho majetek byla výměrem Ústředního národního výboru v Praze zavedena národní správa jako na majetek opuštěný (§ 3 dekr. Č. 5 1945 Sb.). Směnečný platební příkaz byl vydán až po zavedení národní správy, žalobou podanou proti vymáhajícímu věřiteli se domáhá národní správa, aby bylo vysloveno, že výkon exekuce na pohledávku je nepřípustný, protože zabavená pohledávka patří k majetku pod národní správou.
Okresní soud civilní v Praze žalobě vyhověl.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalovaného.
Z důvodů:
Podle ustanovení § 37 ex. ř. může třetí osoba podat odpor proti exekuci, tvrdí-li, že má k předmětu exekucí postiženému právo, které nedopouští výkonu exekuce. Takový odpor se uplatňuje zálohou o nepřípustnost exekuce. Bude-li žalobě vyhověno, zruší exekuční soud exekuci. V souzené věci se podle tohoto ustanovení domáhá nepřípustnosti exekuce národní správa dlužníkova jmění a tvrdí, že exekucí proti dulžníku byla postižena dlužníkova pohledávka, na niž je právě národní správa zavedena. Tato okolnost prý odůvodňuje, že je exekuce na pohledávku nepřípustná.
V souzené věci došlo k podání směnečné žaloby až poté, kdy byla zavedena národní správa, a tato žaloba směřovala přímo proti vlastníku spravované podstaty, zastoupenému opatrovníkem. Exekuční titul byl tedy získán proti vlastníku majetku pod národní správou a rovněž exekuce směřuje proti němu. Postihla však pohledávku, vzniklou před zavedením národní správy a náležející k majetku pod národní správou. Podle takového exekučního titulu lze bez dalšího vést exekuci jen na majetek národní správě nepodléhající. Majetek pod národní správou je však vyňat z disposice jeho vlastníka, vlastník je vyloučen z jakéhokoli nakládání tímto majetkem. Připuštěním exekuce by mohla být národní správa mařena, protože by postačilo, aby za jejího trvání byl získán exekuční titul proti vlastníku