Input:

R 34/1953; Garance

č. 34/1953 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 92/1946 Sb. o viazanom devízovom hospodárstve v znení zákona č. 184/1948 Sb.
Smluva, podľa ktorej má devízový tuzemec nadobudnúť tuzemskú nehnuteľnosť alebo právo na ňu od devízového cudzozemca (§21 ods. 1 písm. c) cit. zák.), je bez povolenia štátnej banky neplatná, i keď bola schválená okresným národným výborom podľa zákona č. 65/1951 Sb. o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
(Rozhodnutie Najvyššieho, súdu z 5. novembra 1952, Cz 564/52.)
Žalobkyňa sa domáhala proti žalovanému držby nehnuteľností, zapísaných v pozemkovej knihe na K. M. a jeho manželku, na tom základe, že nehnuteľnosti tieto v r. 1948 nadobudla od K. M. a od dedičov medzitým zomrelej jeho manželky, všetko obyvateľov v USA. Nárok svoj preukazovala písomnou smluvou.
Okresný súd v Bardejove žalobe vyhovel.
Krajský súd v Prešove po zistení, že okresný národný výbor v smysle § 1 ods. 1 zák. č. 65/1951 Sb. dal súhlas k prevodu týchto nehnuteľností na žalobkyňu, rozhodnutie prvého súdu potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, že rozsudkom krajského súdu a v konaní, ktoré pred ním predchádzalo, bol porušený zákon.
Z dôvodov:
Žalobkyňa zakladá svoj nárok na nehnuteľnosti na smluve, ktorú uzavrela v r. 1948 s pozemnoknižným vlastníkom K. M. a dedičmi druhej pozemnoknižnej vlastníčky. Aj K. M., aj spomenutí dedičia bývajú v USA. Prevodcovia sú podľa toho devízoví cudzozemci podľa § 2 ods. 2 zák. č. 92/1946 Sb. o viazanom devízovom hospodárstve a žalobkyňa je devízový tuzemec podľa § 2 ods. 1 cit. zák.
Podľa § 21 ods. 1 písm. c) zák č. 92/1946 Sb. je dovolené devízovému tuzemcovi nadobudnúť tuzemské nehnuteľnosti od devízového cudzozemca len s povolením Národnej, teraz štátnej banky a porušenie tohto ustanovenia zakladalo podľa § 33