Input:

44/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády Garance

č. 44/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. února 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Čl. I
Nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „nebo trvalé kultury“ nahrazují slovy „ , ovocný sad, vinice nebo chmelnice“.
2. V § 2 odst. 4 písm. b) se slova „§ 2 písm. h), i) nebo j)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. h), i), j) nebo k)“.
3. V § 11 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 2 až 7.
4. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.
5. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina musí být zapravena do půdy jako zelené hnojení nebo“ nahrazují slovy „na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém bylo provedeno zelené hnojení nebo na kterém“.
6. V § 11 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
7. V § 11 odst. 2 písm. g), § 11 odst. 5 písm. c) a v § 11 odst. 6 písm. h) se slova „31. ledna“ nahrazují slovy „konce února“.
8. V § 11 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) sklidí a odveze produkci z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, který je v evidenci využití půdy zařazen do mírně nebo silně erozně ohrožených půd, a“.
9. V § 11 odst. 5 písm. c) se čárka nahrazuje slovem „a“, v písmenu d) se slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
10. V § 11 odst. 6 písmeno c) zní:
„c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém bylo provedeno zelené hnojení,“.
11. V § 11 odstavec 7 zní:
„(7) Podmínku prokázání splnění minimální úrovně vlastní produkce podle odstavce 2 písm. g), odstavce 5 písm. c) a odstavce 6 písm. h) prokáže žadatel předáním jím vedené evidence podle § 9 odst. 7 písm. c) a § 9 odst. 8 zákona o hnojivech Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nebo doložením Fondu kopií jím vedené evidence podle § 9 odst. 7 písm. c) zákona o hnojivech.“.
12. V § 13 odst. 2 písm. i) se slovo „každého“ nahrazuje slovem „převládajícího“.
13. V § 13