Input:

R 33/1952 (tr.); Garance

č. 33/1952 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „těžká újma na zdraví“ ve smyslu § 75 odst. 13 Ir. zák.
Je věcí soudu a nikoliv znalce, aby po právní stránce hodnotil skutečnosti, které jsou předmětem znaleckého posudku.
(Rozhodnutí okresního soudu trestního v Brně z 13. února 1951, Ml 2/51.)
Mladistvý způsobil poškozenému poranění oka tím, že po něm ve hře z praku střelil kaštanem, kterým ho zasáhl do pravého oka.
Okresní soud trestní v Brně uznal mladistvého vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1 ttr. zák.
Z důvodů:
V otázce, zda v poškození na zdraví, které mladistvý poškozenému způsobil, nutno spatřovat některý z případů těžké újmy na zdraví podle § 75 odst. 13 písm. a)–i) tr. zák., dochází znalec k závěru, že toto poranění nemá povahu těžké újmy na zdraví ve smyslu § 75 odst 13 tr. zák.
Znalec vychází ze zjištění, opírajícího se o chorobopis oční kliniky a o vlastní nález, že poškozený utrpěl poranění pravého oka, a to zhmožděním koule oční s krvácením do přední koule oční a pohmoždění sítnice. Mimo to byla poraněním vyvolána podlitina