Input:

R 33/1951; Garance

č. 33/1951 Sb. rozh. obč.
Rozhodování o nároku proti bývalému národnímu správci na náhradu škody, kterou způsobil tím, že porušil při správě majetku péči řádného hospodáře, patří do pravomoci soudů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 14. února 1950, R III 62/50.)
Na truhlářskou živnost konfiskovanou podle dekr. č. 108/1945 Sb. byla uvalena národní správa. V roce 1947 byla národní správa zrušena a živnost převzal Fond národní obnovy do své správy.
Tento Fond podal na národního správce žalobu o zaplacení 39.178,70 Kčs a tvrdil v ní, že žalovaný národní správce zkrátil konfiskovanou majetkovou podstatu tím, že při její správě nezachoval péči řádného hospodáře. Při revisi jeho činnosti bylo prý zjištěno zejména, že vedl obchodní knihy nedbale a neúplně a neodvedl zisk z provozování živnosti.
Žalovaný národní správce namítl, že pro zažalovaný nárok není pořad práva přípustný, neboť jde o věc spadající do pravomoci správních orgánů.
Okresní soud v České Lípě vyhověl námitce a žalobu odmítl.
Krajský soud zamítl k rekursu Fondu národní obnovy námitku nepříslušnosti.
Z důvodů:
Fond národní obnovy žaluje dřívějšího národního správce konfiskované majetkové podstaty o náhradu škody způsobené tím, že si žalovaný ve své funkci nepočínal s péčí řádného hospodáře a nevykazoval a neodváděl zisk podniku ve výši odpovídající prokázané režii.
O nárocích na náhradu škody rozhodují řádné soudy, jestliže uplatňovaný nárok