Input:

R 32/1949; Garance

č. 32/1949 Sb. rozh. obč.
Pracovné spory náležia pred okresné súdy i vtedy, ak v nich jednou stranou je národný podnik.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 28. apríla 1949, Opr 22/49.)
V pracovnom spore proti národnému podniku bola žaloba podaná na okresnom súde.
Okresný súd v Iľave odmietol žalobu z úradnej moci podľa § 141 OSP s odôvodnením, že spor náleží podľa § 31 zákona č. 319/1948 Sb. o zľudovení súdnictva pred krajský súd, takže sporu bráni okolnosť uvedená v § 180, ods. 2, č. 3 OSP, na ktorú treba brať ohľad z moci úradnej.
Krajský súd v Žiline vyslovil sa o rekurze žalobcu, že žalobu nemožno odmietnuť pre okolnosť uvedenú v § 180, ods. 2, č. 3 OSP, a uložil prvému súdu, aby vo veci ďalej konal.
Z dôvodov:
Spor, o ktorom je reč, pramení z pracovného pomeru a je teda občianskou vecou právnou, zakladajúcou sa na súkromnoprávnej služobnej smluve.
Podľa § 142, č. 27 zákona č. 319/1948 Sb. bol zrušený zákon č. 131/1931 Sb., o pracovných súdoch, vo znení noviel, a podľa § 141, č. 3 zákona č. 319/1948 Sb. boly zrušené tiež pracovné súdy, resp. osobitné oddelenia