Input:

R 30/1959 (tr.); Garance

č. 30/1959 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 47 odst. 2 tr. zák. přihlíží i tam, kde jsou dány podmínky pro vedlejší trest propadnutí jmění, a kde proto byl | tento trest uložen, k potřebám odsouzeného a osob závislých na něm svou výživou popř. svou výchovou. Proto vyjímá z propadnutí tjmění prostředky nebo věci nutné k ukojení životních potřeb těchto osob. Tento humánní zřetel v zákoně vyjádřený nesmí vést k tomu, aby byl účel vedlejšího trestu propadnutí jmění zeslabován nebo dokonce mařen a aby ustanovení o vynětí prostředků nebo věcí z propadnutí jmění bylo použito v zájmu pachatele, zejména jde-li o pachatele z řad třídních nepřátel, nad míru nutnou k zabezpečení jeho výživy nebo výživy či výchovy osob na něm závislých.
Věcmi nebo prostředky, jichž je ve smyslu § 47 odst. 2 tr. zák. r nezbytně třeba, nutno proto rozumět pouze věci nebo prostředky, bez nichž by výživa pachatele nebo výživa popř. výchova osob na něm závislých byla vážným způsobem ohrožena.
Uplatňují-li k jednotlivým majetkovým kusům odsouzeného, jehož jmění bylo prohlášeno za propadlé, vlastnické právo třetí osoby, projedná finanční odbor jejich vylučovací žádost obdobně jako odpor proti exekuci ve věcech daňových. Nelze-li vylučovací žádostí vyhovět, odkáže vylučovatele (pouhým dopisem) na řízení ve věcech občanskoprávních.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. března 1959 4 Tz 4/59.)
Kulak J. M., naposledy člen JZD, byl rozsudkem lidového soudu v Trhových Svineoh uznán vinným trestným činem pobuřování proti republice podle § 81 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 25 měsíců a k vedlejším trestům propadnutí celého jmění, zákazu pobytu v okrese Trhové Sviny na 10 roků a ke ztrátě čestných práv občanských na 5 roků po odpykání trestu odnětí svobody.
Lidový soud v Trhových Svineoh usnesením ze dne 15.prosince 1958 čj. T 97/58-57 vyslovil k návrhu manželky a syna odsouzeného, že vedlejší trest propadnutí jmění podle § 47 tr. zák. uložený J. M. st. rozsudkem lidového soudu v Trhových Svineoh z 21. října 1958 ve spojení s usnesením krajského soudu v Českých Budějovicích ze 7. listopadu 1958 se nevztahuje na jednu záhumenkovou krávu, jednoho vepře, jednu kozu, slepice, okružní pilu se stojanem a elektrickým motorem 6 kW, nedohotovený vůzgumák, bytové zařízení, zásoby paliva, potraviny a zařízení pro koupelnu, dále na podlahová a stropní prkna připravená jako stavební materiál, stropní rákos, 2 brusné kotouče, jeden elektromotor 12 kW a jeden litinový stojánek.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vyslovil, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 7 a § 360 odst. 1 tr. ř., napadené usnesení v celém rozsahu zrušil. Náyrh syna odsouzeného, aby bylo vysloveno, že se propadnutí jmění odsouzeného nevztahuje na podlahové a stropní prkna připravená jako stavební materiál, stropní rákos, 2 brusné kotouče, jeden elektromotor 12 kW a jeden litinový stojánek, zamítl. Lidovému soudu v Trhových Svinech nařídil, aby znovu jednal a rozhodl o návrhu manželky odsouzeného na vyslovení, že se propadnutí jmění nevztahuje na jednu záhumenkovou krávu* jednoho vepře, jednu kozu, slepice, okružní pilu se stojanem