Input:

R 30/1951; Garance

č. 30/1951 Sb. rozh. obč.
Při posuzování potřebnosti jako podmínky nároku na sociální důchod (§ 89 odst. 5 zákona o národním pojištění) je nutno přihlížet i k výhodám, které plynou žadateli z toho, že bydlí zdarma u svých příbuzných.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. března 1950, Cpo I 51/50.)
Ústřední národní pojišťovna zamítla žádost žalobkyně o sociální důchod proto, že není potřebnou, žalobkyně nepopírá, že jeden její syn je držitelem zemědělského hospodářství o výměře 13 ha, druhý syn pak že je přídělcem usedlosti o téže výměře, tvrdí však, že oba jsou velmi zadluženi a mají početné rodiny. Žalobkyně bydlí u zetě, který je ženat, stará se o jedno dítě a jako vedoucí továrny má plat 5000 Kčs měsíčně.
Krajský soud v Liberci žalobu o sociální důchod zamítl proto, že žalobkyni nelze považovat za potřebnou.
Nejvyšší soud nevyhověl odvolání žalobkyně.
Z důvodů:
Podle § 73 zákona o právu rodinném (a již