Input:

R 295/1950; Garance

č. 295/1950 Sb. rozh. obč.
I osoba zbavená částečně svéprávnosti může bez součinnosti zákonného zástupce a opatrovnického soudu nakládat se svými nároky z národního pojištění.
Řízení netrpí zmatečností, byla-li žaloba o invalidní důchod podána žalobcem částečně zbaveným svéprávnosti bez zmocnění opatrovnického soudu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 1. prosince 1949, Co 1 148/49.)
Žalobce napadl žalobou výměr ústřední sociální pojišťovny z 18. srpna 1948, jímž tato přejala podle § 8 zákona č. 17/1947 Sb. od 1. března 1947 výplatu invalidního důchodu žalobcova z říšskoněmeckého důchodového pojištění.
Pojišťovací soud v Opavě žalobu o zvýšení invalidního důchodu zamítl, ježto výměrem nebylo ňa výši dřívějších požitků žalobcových nic změněno.
Nejvyšší soud žalobcovu odvolání nevyhověl a zabýval se mimo jiné též otázkou procesní způsobilosti žalobce.
Z důvodů:
Žalobce byl usnesením okresního soudu v Opavě z 9.