Input:

40/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb. Garance

č. 40/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. února 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb., se mění takto:
1. V názvu nařízení vlády se slova „časových poplatků, sazeb mýtného,“ nahrazují slovy „sazeb mýtného a“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.“.
3. V § 1 se slova „výši časového poplatku,“ zrušují.
4. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 3 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „třídy“ vkládá slovo „EURO“.
6. V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem“ zrušují.
7. V § 3 odst. 1 písm. c) bod 4 zní:
„4. používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík,“.
8. V § 3 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) emisní třídy CO2 vozidla na sazby pro vozidla
1. emisní třídy CO2 č. 1,
2. emisní třídy CO2 č. 2,
3. emisní třídy CO2 č. 3,
4. emisní třídy CO2 č. 4, nebo
5. emisní třídy CO2 č. 5.“.
9. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou jeho
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název,
2. datum narození nebo, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její identifikační číslo,
3. adresa bydliště nebo sídla a
4. kontaktní údaje pro elektronické doručování,“.
10. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „jehož registru vozidel nebo obdobné evidenci je vozidlo zapsáno“ nahrazují slovy „němž je vozidlo registrováno“.
11. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „technického průkazu s uvedením kategorie vozidla, největší povolené hmotnosti a emisní třídy vozidla“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie“.
12. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
 
V Kč/km
Emisní třída EURO
Euro 0 až IV
Euro V, EEV
Euro VI
Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5