Input:

273/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Archiv

č. 273/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
[zrušeno č. 566/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. listopadu 1995,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:
Čl. I
Nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 3 včetně poznámek č. 1), 1a), 1b) a 1c) zní:
„(3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového stupně (dále jen „započitatelná praxe“) příslušné platové třídy se započte doba
a) výkonu duchovenské činnosti,
b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,
c) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské nebo další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,1pokud se žena současně v denním studiu1anepřipravovala na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let,
d) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody, jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest odnětí svobody, bylo podle zvláštního zákona1bzrušeno, a doba, po kterou nemohl vykonávat duchovenskou činnost z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1c
e) jiné praxe v rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše však v rozsahu dvou třetin.


1Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
1a§ 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).
§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
1bZákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb.
Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.
1c§ 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.“.
2. § 1 se doplňuje novým odstavcem 7, který zní:
„(7) Za měsíce červen a listopad přísluší duchovním základní plat stanovený v příloze č. 2, popř. upravený podle odstavce 5 věty druhé, ve dvojnásobné výši.“.
3. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle jeho zařazení do platové třídy ve výši:
 
platová třída
hodnostní přídavek
Kč měsíčně
I.
od 300
do 900
II.
od 700
do 1800
III.
od 1200
do 3000
IV.
od 2300
do 5700
V.
od 4500
do 7500“.
4. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových tříd, I. platová třída