Input:

R 268/1950; Garance

č. 268/1950 Sb. rozh. obč.
Z usnesení místního národního výboru (místní správní komise), kterým byla členu tohoto výboru (komise) přiznána náhrada skutečných výloh nebo náhrada za hmotnou újmu spojenou s výkonem jeho funkce, nevzniká tomuto členu proti obci nárok, který by mohl uplatňovat pořadem práva.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. května 1950, Cz I 11/50.)
Nejvyšší soud uznal k stížnosti generálního prokurátora pro zachování zákona podané podle § 55 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, že byl usnesením krajského soudu v Hradci Králové jako soudu rekursniho z 20. dubna 1949 a rozsudkem okresního soudu v Broumově z 9. června 1949 porušen zákon.
Důvody:
Žalobce se domáhal sporem na žalované obci vyplacení „odměny“, kterou mu přiznala usnesením z 21. prosince 1945 – se schválením nadřízeného okresního národního výboru – její místní správní komise jako svému předsedovi.
Okresní soud v Broumově odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. Krajský soud v Hradci Králové zrušil k rekursu žalobcovu usnesením z 20. dubna 1949 usnesení soudu prvé stolice a vrátil mu věc k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí, ježto je prý pro souzenou věc pořad práva přípustný. Soud první stolice nato rozsudkem z 9. června 1949 žalobě vyhověl a tento jeho rozsudek nabyl právní moci.
Usnesením rekursního soudu z 20. dubna 1949 a rozsudkem nalézacího soudu z 9. června 1940 byl porušen zákon, a to v ustanovení § 23 zák. č. 319/1948 Sb. a v § 477 odst. 1 č. 6 c. ř. s. poněvadž jde o věc odňatou řádným soudům.
Národní výbory v místech, kde nemohl pro převážnou většinu obyvatelstva státně nespolehlivého být ustanoven národní výbor, správní komise byly zřízeny vl. nař. č. 4/1945 Sb. ve znění vyhlášky č. 45/1945 Sb., aby byla provedena zásada proklamovaná v košickém vládním programu ze dne 5. dubna 1945, že lidem volené, pod neustálou kontrolou lidu stojící a lidem odvolatelné národní výbory budou v obvodu své působnosti spravovat všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem. Podle bodu 27 směrnic ministerstva vnitra pro místní a okresní národní výbory, schválených usnesením vlády z 19. května 1945 (vyhl. č. 6/1945 Ú. l.), je členství v národních výborech čestné a členové nesmějí v souvislosti s tímto členstvím přijímat odměny nebo dary. Náleží jim však náhrada