Input:

R 263/1950; Garance

č. 263/1950 Sb. rozh. obč.
Návrh, na svolení k výpovědi z bytu ve státním domě, podaný československým státem–zdravotní správou, nelze zamítnout jen proto, že je v pozemkových knihách zapsán jako vlastník nemovitostí československý stát–školská správa.
Soud není povolán zkoumat, který orgán státní správy udělil finanční prokuratuře zmocnění k zastupování státu v soudním řízení a zda byl k tomu příslušný (§ 4 vládního nařízení č. 7/1950 Sb., kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 27. února 1950, R XIX 4/50.)
Československý stát navrhl, aby mu bylo uděleno svolení k výpovědi z bytu ve státním domě. Návrh odůvodnil tím, že místnosti tohoto bytu nutně potřebuje pro stomatologickou kliniku, která je umístěna i v témž domě, tedy z důvodů veřejného zdravotnictví. V návrhu na svolení k výpovědi byla uvedena jako vypovídající strana „československý stát–zdravotní správa, zastoupena finanční prokuraturou v Praze“.
Okresní soud civilní v Praze zamítl návrh československého státu. V důvodech svého rozhodnutí uvedl: Dům, v němž je vypovídaný byt, je knihovně připsán československému státu–školní správě.
Je to státní budova, která je spravována ministerstvem školství, věd a umění. Je tedy toto ministerstvo oprávněno nakládat s bytem, o nějž tu jde. Budova byla předána tímto ministerstvem s účinností k 1. lednu 1950 do správy ministerstvu zdravotnictví, avšak jen, pokud jde o místnosti kliniky, nikoliv pokud jde o byt vypovídané strany. Ministerstvo školství, věd a umění nedalo finanční prokuratuře v Praze zmocnění k zastupování československého státu v této věci. Toto ministerstvo tedy zřejmě nesouhlasí s podáním návrhu na svolení k výpovědi a jeho jménem nebyl také návrh podán. Proto soud zamítl návrh na udělení svolení k výpovědi, neboť takový návrh může s úspěchem podat toliko vlastník domu, jímž je československý stát–školní správa.
Krajský soud v Praze zrušil k rekursu československého státu usnesení prvého soudu a vrátil mu věc, aby v ní dále jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Československý stát je jednotnou právnickou osobou. Jednotlivá odvětví (resorty)