Input:

R 262/1950; Garance

č. 262/1950 Sb. rozh. obč.
Nájemník není oprávněn požadovat na pronajimateli opravu najaté živnostenské provozovny, která nemá být podle hospodářského plánu nadále provozována.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 20. prosince 1949, Co XVI 52/49.)
Majitel domu pronajal byt, krám a pekařskou dílnu s pecí ve svém domě. Ve sporu, o nějž tu jde, domáhal se na něm nájemník, aby provedl opravu pece způsobem uvedeným blíže v žalobě.
Okresní soud v Kolíně vyhověl žalobě v podstatě z těchto důvodů: Žalobce se domáhá opravy vadné peci, která je součástí najaté pekařské dílny. Soud zjistil, že pec nebyla po dlouhou dobu opravována a byla již v době uzavření nájemní smlouvy značně sešlá.
Později byla opravena, avšak neodborníky a tak vadně, že nyní svému účelu nevyhovuje. Žalobce opírá svůj nárok na provedení oprav peci o ustanovení § 1096 obč. zák. Podle tohoto ustanovení je pronajímatel povinen pronajatou věc udržovat vlastním nákladem v upotřebitelném stavu. Z toho plyne, že pronajímatel musí provést potřebné opravy, a to odstranit nejen vady, které tu byly v době odevzdání, ale i ty, které vzniknou v době trvání nájmu a smluvené užívání znemožňují nebo mu překážejí. Nemusí odstraňovat jen vady, které vznikly zaviněním nájemce nebo osob, za něž nájemce odpovídá (§ 1111 obč. zák.). Žalobce si najal pekařskou dílnu k provozu pekařské živnosti; aby tedy najatý předmět skutečně sloužil k smluvenému užívání, je třeba, aby pec byla řádně opravena. Povinnost k této opravě ukládá zákon pronajímateli, t. j. žalobci. Proto soud žalobě vyhověl.
Krajský soud změnil k odvolání žalovaného rozsudek okresního soudu a žalobu zamítl.
Z důvodů:
Odvolací soud doplnil řízení a provedl důkaz zprávou okresního národního výboru a zjistil z ní, že podle hospodářského optimálního plánu distribuční sítě nemá být v obci, kde žalobce má pekařskou živnost, provozována napříště živnost toho druhu. Je tedy se zřetelem k hospodářskému plánu stavební úprava, které se žalobce domáhá nežádoucí a okresní národní výbor by již z toho důvodu nemohl vyhovět ani žádosti o povolení opravy peci, třebas by byla s hlediska příslušných předpisů jinak přípustná.
Ze zjištěného skutkového stavu plyne, že opravy, jichž se žalobce domáhá, nejsou v souladu s obecným zájmem, neboť se příčí hospodářskému plánu. Podle ústavy 9. května jsou však osoby fysické i právnické povinny přizpůsobit svou činnost jednotnému hospodářskému plánu (§ 164 odst. 2). Nelze tedy žalobci přiznat nárok, který by odporoval cílům sledovaným tímto plánem, i když by mu jinak podle předpisů občanského práva takový nárok příslušel. Odvolací soud změnil proto rozsudek prvého soudu a žalobu zamítl.
* * *
Úprava hospodářského zřízení republiky v ústavě 9. května vychází z výrobních poměrů, jaké se vytvářejí ve společnosti budující socialismus. Kapitalistické vykořisťování cizí práce se odstraňuje znárodněním výrobních prostředků, úpravou vlastnictví k zemědělské půdě podle zásady, že půda patří těm kdo na ní pracují, převáděním zemědělského i drobného živnostenského podnikání do forem lidového družstevnictví. Podmínkou úspěšného hospodaření a stupňování produktivity práce, které je předpokladem úspěchu budovatelského úsilí, je jednotný hospodářský