Input:

R 261/1950; Garance

č. 261/1950 Sb. rozh. obč.
Pre pohľadávku Ústrednej národnej poisťovne na nedoplatkoch poistného možno povoliť exekúciu vkladom exekučného záložného práva na pôdohospodárskom majetku bez toho, že by bolo vykázané, že pôda nie je predmetom výkupu, alebo že Ministerstvo pôdohospodárstva súhlasí s týmto zaťažením.
(Rozhodnutie krajského súdu v Prešove z 3. decembra 1949, R 383/49.)
Okresný súd v Sabinove zamietol žiadosť Ústrednej národnej poisťovne o povolenie exekúcie vkladom exekučného záložného práva pre nedoplatok poistného v sume 1989 Kčs, lebo poisťovňa na výzvu súdu v danej lehote nepredložila potvrdenie príslušného miestneho národného výboru, že nehnuteľnosti nepodliehajú vvkupu podľa zák. č. 46/1948 Sb.
Proti tomu podala rekurz vymáhajúca strana.
Krajský súd zrušil napadnuté usnesenie a žiadosti o vklad exekučného záložného práva vyhovel.
Z dôvodov:
Podľa § 13 ods. 1 zák.. č.