Input:

R 258/1950; Garance

č. 258/1950 Sb. rozh. obč.
Nemožno povoliť exekúciu proti československému štátu pre pohladávky vzniklé z prevádzky štátneho podniku „Československé štátne železnice“ po tom, keď majetková podstata tohto štátneho podniku bola začlenená do národného podniku „Československé dráhy“.
(Rozhodnutie krajského súdu v Bratislave z 20. marca 1950, R III 377/49.)
Okresný súd v Trnave povolil 27. júna 1949 podľa rozsudku z 13. mája 1949 exekúciu proti československému štátu na uhradenie pohľadávky náhrady škody utrpenej úrazom pri doprave na Československých štátnych železniciach.
Krajský súd vyhovel rekurzu povinnej strany, zmenil napadnuté usnesenie a zamietol žiadosť o