Input:

R 257/1950; Garance

č. 257/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 273/1948 Sb., o úpravě a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy, se vztahuje jen na závazky náležející k znárodněnému podniku, které vznikly do dne, k němuž byl tento podnik podle vyhlášky převzat národním podnikem. Závazky vzniklé později zatěžují národní podnik jako jeho vlastní závazky.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. června 1950, Cz 142/49.)
Nejvyšší soud uznal k stížnosti generálního prokurátora pro zachování zákona podané podle § 55 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, že usnesením krajského soudu v Hradci Králové z 19. února 1949 byl porušen zákon.
Důvody:
Firma C byla znárodněna a začleněna do národního podniku D, a to s účinností od 1. ledna 1948, jak je zřejmé z vyhlášky ministerstva průmyslu uveřejněné v úředním listě. Majetková podstata firmy A byla začleněna do národního podniku B.
Žalovaná firma C byla odsouzena pravomocným rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze 6. ledna 1949 k zaplacení 106.986 Kčs 80 hal. s příslušenstvím firmě A, poněvadž bylo zjištěno, že firma A jí podle účtu z 24. února 1948 dodala zboží za 146.800 Kčs, splatných dne 25. února 1948, na něž žalovaná strana zaplatila toliko 39.813 Kčs 20 h a zbytek 106.986 Kčs 80 h zůstala dlužna. Dne 18. února 1949 navrhla žalující firma A jako vymáhající věřitelka u krajského soudu v Hradci Králové povolení exekuce zabavením, uschováním a prodejem movitých věcí jakož i papírů a vkladních knížek uvedených v § 296 ex. ř., které jsou v obchodních (provozních) míst nostech povinné strany v jejich moci.
Usnesením z 19. února 1949, které je v právní moci, zamítl krajský soud v Hradci Králové tento exekuční návrh z toho důvodu, že k návrhu národního podniku D, do něhož byla majetková podstata fir my C začleněna, bylo zahájeno dne 17. února 1949 podle zákona č. 273/1948 Sb. řízení o úpravě závazků předluženého podniku firmy C a že proto za trvání tohoto řízení nemůže být nabyto právo na oddělené uspokojení na předluženém majetku (§§ 3, 5 zák. č. 273/1948 Sb.).
Tímto rozhodnutím byl porušen zákon, a to v ustanovení § 5a) odst. 1 dekr. č. 100/1945 Sb. ve znění zák. č. 114/1948 Sb. (příloha vyhlášky č. 116/1948 Sb.) a § 5 zák. č. 273/1948 Sb.
Národní podnik může podle § 5a) odst. 1 uvedeného dekretu požádat soud, aby do výše obecné ceny aktiv předluženého podniku nebo předlužené majetkové podstaty ke dni převzetí upravil uspokojení závazků patřících k tomuto podniku nebo k této podstatě a určil jejich splatnost, přihlížeje k hospodářským možnostem podniku, ovšem jen za podmínky, že znárodněný podnik nebo majetková podstata jsou ke dni převzetí předluženy. Pro určení rozsahu aktiv a pasiv je tu rozhodný den převzetí znárodněné majetkové podstaty národním podnikem, účelem těchto zákonných předpisů je chránit národní podnik před ztrátami, které nevznikly jeho vlastním provozem, zabránit tomu, aby závazky vzniklé ještě z provozu podniku před znárodněním neohrožovaly úspěšné hospodaření nově utvořeného ná rodního podniku, a dosáhnout toho, aby vypořádáním takových závazků byla získána pevná východisková základna pro další hospodaření národního podniku.
Způsob provedení takového oddlužení je upraven zákonem č.