Input:

R 254/1950; Garance

č. 254/1950 Sb. rozh. obč.
Propadlo-li dlužníkovo jmění, na něž se vede exekuce, zčásti ve prospěch státu [§ 14 písm. c) retribučního dekretu č. 16/1945 Sb.], je věcí exekučního soudu, aby vyvolal u příslušného národního výboru rozhodnutí, zda nebyl i zbytek tohoto dlužníkova jmění konfiskován podle § 1 dekr. č. 108/1945 Sb., a podle něho posoudil, zda není proto důvod ke zrušení exekuce v plném rozsahu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 7. března 1950, R III 352/49.)
Okresní soud v Bučovicích zrušil exekuci nuceným zřízením zástavního práva, poněvadž zjistil, že dlužník byl 27. září 1948 odsouzen mimořádným lidovým soudem v Brně do těžkého žaláře na 9 roků pro zločin podle § 11 retribučního dekretu a zároveň bylo vysloveno, že tři čtvrtiny jeho jmění propadají ve prospěch státu. Soud měl proto za to, že exekuce je vůbec nepřípustná, poněvadž jmění povinného nelze fysicky rozdělit na tři čtvrtiny a čtvrtinu.
Krajský soud zrušil k rekursu vymáhajícího věřitele usnesení soudu prvé stolice, pokud jím byla zrušena exekuce i stran čtvrtiny jmění, jež nepropadlo ve prospěch státu podle rozsudku mimořádného lidového soudu v Brně, a vrátil věc soudu prvé stolice, aby ve zrušené části doplnil řízení a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Poněvadž tři