Input:

R 251/1950; Garance

č. 251/1950 Sb. rozh. obč.
Z ustanovení § 21 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, neplyne, že by podle exekučního titulu směřujícího proti jednomu z manželů bylo lze povolit exekuci proti druhému manželu bez podmínek § 9 ex. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 10. března 1950, R XX 146/50.)
Vymáhající věřitel navrhl, aby mu podle rozsudku, kterým byl jeden z manželů odsouzen k zaplacení dluhu, byla povolena exekuce proti oběma manželům.
Okresní soud civilní v Praze povolil exekuci toliko proti manželce, která byla rozsudkem odsouzena k zaplacení, kdežto návrh na povolení exekuce proti manželovi zamítl.
Krajský soud nevyhověl rekursu vymáhajícího věřitele.
Z důvodů:
Vymáhající věřitel se domáhá, aby mu podle rozsudku vydaného proti manželce byla povolena exekuce také proti manželovi, a poukazuje na ustanovení § 21 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném.
Toto ustanovení praví, že také jednání jen jednoho z manželů při obstarávání obvyklých záležitostí rodiny zavazuje oba manžely rukou společnou a nerozdílnou. Tím je sice vyjádřeno, že každý manžel je hmotněprávně zavázán z jednání druhého manžela učiněného při obstarávání obvyklých záležitostí