Input:

R 247/1950; Garance

č. 247/1950 Sb. rozh. obč.
Po 1. lednu 1950 není soud příslušný dát souhlas k tomu, aby manžel matky dítěte zrozeného mimo manželství dal tomuto dítěti své jméno prohlášením před správním orgánem (§ 165 obč. zák.). Nezáleží na tom, že s tím souhlasí matka i kolisní opatrovník dítěte.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 20. února 1950, R XXI 19/50.)
Usnesením z 29. listopadu 1949 udělil okresní soud civilní v Praze souhlas k tomu, aby manžel matky dal jejímu dítěti zrozenému mimo manželství své jméno prohlášením podle § 165 odst. 2 obč. zák.
Krajský soud zrušil k rekursu otce dítěte usnesení okresního soudu a řízení zastavil.
Z důvodů:
Podle § 165 odst. 2 obč. zák. může manžel matky prohlášením u správního orgánu dát dítěti své jméno se svolením matky a dítěte, nebo je-li dítě nezletilé, jeho zákonného zástupce a soudu. Toto ustanoveni bylo zrušeno § 46 odst. 2 č. 1 zák. č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních.
V zákoně č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, není obdobného předpisu, jehož účelem bylo až do účinnosti ústavy 9.