Input:

R 241/1949; Garance

č. 241/1949 Sb. rozh. obč.
Pracovním úrazem ve smyslu zákona o národním pojištění nutno rozumět tělesné zranění pojištěnce, které nastalo nezávisle na jeho vůli při pojištěné činnosti, jestliže vzniklo krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.
O pracovní úraz jde i tehdy, když tělesné poškození pojištěnce měto sice podklad v jeho vrozené vadě, ale bolesti a potíže byly vyvolány teprve úrazem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. září 1949, Co I 436/49.)
Žalobce byl zaměstnán v cukrovaru nakládáním pytlů s cukrem. Při tom byl pytlem vážícím 100 kg, spuštěným po šoupačce asi 6 m vysoké, odhozen na dřevěnou vzpěru mostu. Žalobce tvrdil, že tím utrpěl bolestivý náraz mezi druhým a třetím obratlem a že od té doby má při ohýbání a při dřepu stále bolesti v kříži, které dříve neměl. Domáhal se proto úrazového důchodu, avšak Ústřední národní pojišťovna jeho žádost zamítla.
Krajský soud v Olomouci zamítl žalobu podanou pojištěncem proti výměru Ústřední národní pojišťovny, protože dospěl k závěru, že částečná ztráta výdělečné schopnosti žalobcovy byla důsledkem jeho vrozené choroby, nikoliv následkem úrazu.
Nejvyšší soud nevyhověl odvolání žalobcovu.
Z důvodů:
Bylo zjištěno, že žalobce, který trpí od narození vrozeným rozštěpením křížové kosti, byl dne 27. října 1947 při práci odhozen spuštěným pytlem krystalového cukru ve váze 100 kg. Podle znalce se nemusí tato vrozená vada u osob jí postižených velmi dlouho projevit nějakými potížemi. Tyto se však mohou projevit velmi spontánně v dospělejším věku asi po 40 letech. Znalec dále uvedl, že vystoupení bolestí a potíží z vrozeného rozštěpu páteře bylo u žalobce ovlivněno odhozením pytlem cukru. Pracovním úrazem ve smyslu zákona nutno rozumět tělesné zranění pojištěnce, které nastalo nezávisle na. jeho vůli pro pojištěnou činnost, jestliže vzniklo krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. U žalobce se vrozená vada páteře