Input:

R 24/1954; Garance

č. 24/1954 Sb. rozh. obč.
Při prodeji movitých věcí podle § 557 o. s. ř. nelze použít ustanovení § 511 o, s. ř. o vyloučení věcí z exekuce. Povinná strana má možnost kdykoliv věci až do jejich prodeje si vyzvednout a tak prodeji zabránit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 25. srpna 1953, 5 Co 719/53.)
Při provádění exekuce vyklizením nemovité věci byly movité věci povinné strany, které měly být odstraněny, odevzdány podle § 557 o. s. ř. do úschovy místnímu národnímu výboru, poněvadž nebylo možné jich odevzdání ani povinné straně, ani jejímu zmocněnči nebo dorostlé osobě její domácnosti. Po uplynutí jednoroční lhůty navrhl místní národní výbor prodej věcí, který byl pravomocně povolen. Povinná strana uplatnila poté, že jde o věci, které potřebuje ke své existenci a které jsou proto podle § 511 o. s. ř. z exekuce vyloučeny.
Lidový soud v Hlinsku rozhodl, že prodej uskladněných movitých věcí bude proveden bez ohledu na ustanovení § 511 o. s. ř. V odůvodnění uvedl, že pokud se v § 557 o. s. ř. uvádí, že soud povolí prodej věcí podle ustanovení §§ 508 až 526 o. s. ř., míní se tím pouze formální postup, pokud jej možno pro zvláštní povahu prodeje použít. Tak zejména není třeba zabavení (§ 508 o. s. ř.), nepřichází v úvahu § 509 o. s. ř., poněvadž se jedná o věci uložené u místního národního výboru, ani ustanovení § 510, poněvadž se neprovádí zabavení. Kdyby bylo nutno přihlížet k § 511 o. s. ř., mohl by být místní národní výbor schovatelem nekonečně dlouho, poněvadž zpravidla jde o svršky nutné a za normálních okolností nezabavitelné. Povinná strana se může vyhnout prodeji, jestliže si svršky odebere a uskladní si je jinde.
Krajský soud nevyhověl stížnosti povinné strany.
Z odůvodnění:
Usnesením, jež stěžovatelka napadá, bylo vysloveno, že prodej uskladněných věcí bude proveden bez zřetele na ustanovení § 511 o. s. ř. Stěžovatelka má za to, že prodeji musí předcházet řádné zabavení svršků, aby mohla podat své námitky podle § 511 o. s. ř., poněvadž věci ty potřebuje ke své existenci a musejí být prý proto z exekuce vyloučeny a odvolává se na závěrečné ustanovení § 557 o. s. ř.
Již prvý soud ve svém rozhodnutí jasně a správně vyložil podstatu ustanovení § 557 o. s. ř. a zejména právem