Input:

R 24/1949; Garance

č. 24/1949 Sb. rozh. obč.
Jde-li o restituci majetku, který podle § 2, odst. 3 dekr. č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, nepodléhá konfiskaci (§ 16 zák. č. 128/1946 Sb.), a je-li restituentem osoba, která je zároveň národním správcem tohoto majetku, třeba restituční nárok uplatňovat proti Fondu národní obnovy jako odpůrci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 18. února 1949, R III 55/49.)
V roce 1942 prodal zůstavitel pod tlakem persekuce své nemovitosti. Po skončení německé okupace byli jeho dědici ustanoveni národními správci těchto nemovitostí. Nyní se domáhají jejich vrácení podle zákona č. 128/1946 Sb. Jejich restituční návrh směřuje proti Fondu národní obnovy a proti kupiteli nemovitostí, jenž je osobou uvedenou v § 1 dekr. č. 108/1945 Sb. (státně nespolehlivou).
Okresní soud v Českých Budějovicích vyhověl návrhu.
V rekursu proti jeho usnesení uplatňoval Fond národní obnovy, že návrh směřuje proti němu neprávem, protože jde o majetek, který je pod národní správou. Odpůrcem v řízení o vrácení takového majetku je národní správa a domáhá-li se vrácení majetku národní správce sám, je podle tvrzení rekurenta odpůrcem kolisní opatrovník tohoto majetku, jehož prý soud prvé stolice měl zřídit. Poněvadž tak neučinil, je prý řízení zmatečné podle § 41, odst. 2, písm. f), g), zák. č. 100/1931 Sb.
Krajský soud v Českých Budějovicích nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Majetek, o jehož vrácení jde, je dosud knihovně připsán kupiteli. Prvý soud zjistil, že právní předchůdce navrhovatelův (zůstavitel) pozbyl tohoto majetku po 29. září 1938 pod tlakem persekuce. Tento právní předchůdce byl s hlediska § 1 dekr. č. 108/1945 Sb. osobou státně spolehlivou.
Jde tedy o majetek, který podle § 2, odst. 3 tohoto dekretu nepodléhá konfiskaci a je pod národní správou. Navrhovatelé se domáhali vrácení tohoto majetku u místního národního výboru podle § 24 dekr. č. 5/1945 Sb. o národní správě,