Input:

218/2002 Sb., Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 218/2002 Sb., Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění účinném k 1.1.2013
[zrušeno č. 234/2014 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2002
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění přílohu č. 1 body 10 až 12
281/2003 Sb.
(k 28.8.2003)
mění § 235, 254, 238 a § 250, nový počátek účinnosti
426/2003 Sb.
(k 1.1.2005)
k oběma datům mění 68 novelizačních bodů
426/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
mění, viz čl. I body 2 až 4, bod 13 a body 65 až 67 novely
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 35 odst. 1 doplňuje písm. r)
436/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
§ 59 odst. 3 písm. g), § 97 odst. 4
586/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 17 odst. 1 ruší písm. e), mění slova v odst. 2, mění slova v § 27 odst. 1, § 30 odst. 2 a § 55 odst. 1 písm. b)
626/2004 Sb.
(k 10.12.2004)
mění § 235, 238, 250 a 254 (ust. o účinnosti)
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
k oběma datům 10 novelizačních bodů
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění § 9, § 20, § 29, § 42, § 53 a § 237; celkem 8 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 6 odst. 2 písm. h) nahrazuje slovo
413/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
nahrazuje slova v § 18, § 20, § 30, § 42, § 42, § 43, § 55, § 131, § 207, a § 210
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 9 mění odst. 9, ruší slova v § 20 odst. 2, § 29 odst. 2, § 42 odst. 2, § 196 odst. 7, § 237 odst. 2 a 4, § 237 odst. 6
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 59 odst. 3 ruší písm. f)
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 85 novelizačních bodů, nové přechodné ustavení
531/2006 Sb.
(k 7.12.2006)
mění čísla v § 235 odst. 1, § 238 odst. 5, § 250 a § 254; posouvá počátek účinnosti
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 111
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 38 odst. 8, § 80 odst. 1, § 96, § 124 odst. 1, § 125 odst. 1 písm. h), § 147 odst. 3, § 150 odst. 4, § 232
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 111
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 98 odst. 1 písm. a), § 112 odst. 2 písm. a) a b), § 113 odst. 3, § 114 odst. 1 písm. a) a b), § 114 odst. 2, § 116
381/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 235, § 238, § 250 a § 254; posouvá počátek účinnosti na rok 2012
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 odst. 1 písm. d)
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 111
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 111; nové přechodné ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 13 odst. 2
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 193 odst. 2
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 35 odst. 2 a § 193 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 111; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 97 odst. 1 písm. f)
445/2011 Sb.
(k 28.12.2011)
mění (datum počátku účinnosti) v § 235 odst. 1, § 238 odst. 5, § 250 a § 254
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 13 odst. 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
§ 1
Tento zákon upravuje právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti (dále jen „státní zaměstnanec“), organizační věci státní služby (dále jen „služba“), přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech,1) odměňování těchto osob, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,2) řízení ve věcech služby, odměňování ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců.
§ 2
(1) Tento zákon se nevztahuje na členy vlády a členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Oprávnění členů vlády podle tohoto zákona jsou uvedena v § 9 odst. 5, § 10 odst. 3, § 12 odst. 3 a 4, § 16 odst. 2, § 53 odst. 4, § 68 odst. 1 až 4, § 172, § 173, § 174 odst. 4, § 181, § 190 a § 196 odst. 4.
(2) Tento zákon se nevztahuje, s výjimkou odměňování a oprávnění uvedených v odstavci 1, na vedoucího Úřadu vlády České republiky3) (dále jen „Úřad vlády“).
(3) Tento zákon se, s výjimkou odměňování a organizačních věcí vztahujících se k zaměstnávání, nevztahuje ani na
a) tiskového mluvčího člena vlády,
b) vedoucího organizačního útvaru, který pracuje pro člena vlády, na poradce a zaměstnance, kteří vykonávají další jinak označené činnosti pro člena vlády,
c) náměstka člena vlády a zástupce vedoucího Úřadu vlády,
d) vedoucího organizačního útvaru, který pracuje pro vedoucího Úřadu vlády, na poradce a zaměstnance, kteří vykonávají další jinak označené činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
e) zaměstnance, kteří vykonávají pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, jakož ani na zaměstnance, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1
Správní úřad a služební úřad
§ 3
Správním úřadem pro účely tohoto zákona jsou ministerstva,4) ústřední správní úřady5) a ostatní správní úřady6) (orgány státní správy),7) jestliže jsou zřízeny zvláštními zákony, jsou těmito zákony výslovně označeny jako ministerstva nebo správní úřady anebo orgány státní správy a vykonávají na základě těchto zákonů státní správu.
§ 4
Správní úřad podle § 3, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, je služebním úřadem. Místo (adresa) sídla služebního úřadu nebo organizační složky služebního úřadu je služebním působištěm státního zaměstnance.
Díl 2
Obor služby
§ 5
(1) Oborem služby se rozumí úsek činnosti služebního úřadu nebo jeho část vyplývající ze zvláštního zákona, který stanoví jeho působnost.
(2) Státní zaměstnanec