Input:

R 218/1949; Garance

č. 218/1949 Sb. rozh. obč.
Byl-li za sporu místo dosavadního národního správce jmenován jiný a národní správa nebyla zastoupena advokátem ani jinou osobou, opatřenou procesní plnou mocí, nastává ze zákona přerušení řízení podle § 158 c. ř. s.
Procesní úkony druhé strany i soudu (vydání rozsudku pro zmeškání podle žalobcova návrhu) učiněné za přerušení řízení nemají proti nezastoupené straně právního účinku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 2. června 1949, Co II 39/49.)
Bývalý okresní soud civilní pro Brno-město vyhověl žalobě o zaplacení peněžité částky rozsudkem pro zmeškání prvého roku žalovaným národním správcem.
Krajský soud vyhověl odvolání žalované národní správy, zrušil napadený rozsudek i jemu předcházející řízení jako zmatečné a věc vrátil prvému soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.
Z důvodů:
Žalující strana označila žalovanou stranu „A jako národní správce firmy L.“ Předvolání k prvému roku, stanovenému na 27. dubna 1948, bylo doručeno A jako národnímu správci dne 15. března 1948 a rozsudek pro zmeškání byl mu doručen dne 5. května 1948.
Výměrem ze dne 17. března 1948 ustanovilo ministerstvo vnitřního obchodu podle § 7, odst. 1, písm. g) dekretu č. 5/1945 Sb. do všech majetkových podstat a práv firmy L