Input:

R 217/1950; Garance

č. 217/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty.
Potvrzení místního národního výboru, že náhradní byt pro povinnou stranu je zajištěn (§ 37), nelze nahradit výměrem místního národního výboru, jímž se přikazuje povinné straně byt podle ustanovení § 2 odst. 1 uvedeného zákona.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. června 1949, R XXIV 148/49.)
Podle rozsudku bývalého okresního soudu civilního pro Prahu-jih povolil okresní soud civilní v Praze k návrhu vymáhající strany exekuci nuceným vyklizením bytu.
Krajský soud v Praze vyhověl rekursu povinné strany a návrh na povolení exekuce zamítl.
Z důvodů:
Podle § 37 zák. č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, lze povolit exekuci nuceným vyklizením bytu jen, prokáže-li vymáhající strana v návrhu na povolení exekuce potvrzením místního národního výboru, že je náhradní byt pro povinnou stranu zajištěn.
Výměrem obvodního národního výboru – bytového referátu – který vymáhající strana předložila, bylo jen osvědčeno, že povinné straně byl přikázán byt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o hospodaření s byty. Podle § 1 tohoto zákona podléhají však přikazovacímu právu národních výborů