Input:

R 215/1950; Garance

č. 215/1950 Sb. rozh. obč.
Aj v obci, ktorá nemá viac než 2000 obyvateľov a kde miestny národný výbor nemá právo prikazovať nájomníkov, možno povoliť exekúciu vyprázdnením bytu iba, ak bude preukázané potvrdením miestneho národného výboru, že pre povinnú stranu je náhradný byt zaistený.
Podanie sa podľa svojho pravého obsahu vybaví ako rekurz proti povoleniu exekúcie, hoci bolo označené ako odvolanie proti opatreniu výkonného orgána o termíne vyprázdnenia bytu.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 10. decembra 1949, R 568/49.)
K návrhu na povolenie exekúcie vyprázdnením bytu v obci, kde nie je viac než 2000 obyvateľov a kde neplatia §§ 1 až 34 zákona č. 138/1948 Sb., predložila vymáhajúca strana potvrdenie miestneho národného výboru, že v obci je vhodný prázdny byt.
Okresný súd v Humennom povolil žiadanú exekúciu. S povolením exekúcie bolo povinnej strane doručené upovedomenie výkonného orgána o termíne vyprázdnenia bytu. Povinná strana označila opravný prostriedok ako odvolanie proti tomuto upovedomeniu.
Krajský súd vyhovel rekurzu proti povoleniu exekúcie.
Z dôvodov:
Rekurent uvádza v rekurze, že podáva „odvolanie proti upovedomeniu“, ale podľa ďalšieho obsahu rekurzu je zrejmé, že napadá aj rozhodnutie o povolení exekúcie. Jednako krajský súd v dôsledku