Input:

215/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, platné do 31.12.1950 Archiv

č. 215/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, platné do 31.12.1950
[zrušeno č. 190/1950 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. října 1946,
kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 10 a 39 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven:
Oddíl I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Smluvní (soukromé) pojišťovnictví podle § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven (v dalším pouze „dekret“), zahrnuje pojišťovny se sídlem na území Československé republiky, provozující po živnostensku smluvní (soukromé) pojištění (v dalším pouze „pojištění“), s veškerými jejich právy a závazky, jakož i československé stavy pojištění s veškerými právy a závazky k nim se pojícími (znárodněné ústavy).
(2) Československým stavem pojištění se rozumí úhrn pojistných smluv na území Československé republiky, uzavřených pojišťovnami, které na tomto území po živnostensku provozovaly pojištění, majíce sídlo mimo toto území.
(3) Ustanovení § 17 dekretu není tím dotčeno.
§ 2.
(1) Ministerstvo financí jako dozorčí úřad nad smluvním (soukromým) pojišťovnictvím rozhoduje, zda jde v daném případě o živnostenské provozování pojištění na území Československé republiky (§ 2 dekretu) či nikoliv.
(2) Mluví-li dekret nebo toto nařízení o pojištění bez dalšího rozlišení, rozumí se tím pojištění přímé i pojištění nepřímé (zajištění).
§ 3.
(1) Veškeré majetkové hodnoty znárodněných ústavů jsou určeny pro další provozování pojištění na území Československé republiky a nemohou býti odňaty tomuto účelu. Fondy znárodněných ústavů s určením pro sociální, dobročinné, vzdělávací a podobné účely musí však býti nezkráceně zachovány tomuto určení.
(2) Ministr financí může přenésti na Pojišťovací radu majetek znárodněných ústavů určený pro odborné vzdělání zaměstnanců pojišťoven nebo pro jiné účely, které náleží k úkolům Pojišťovací rady (§ 24, odst. 1 dekretu).
Oddíl II.
Pojišťovny - národní podniky.
§ 4.
Činíc opatření podle § 10, odst. 1 dekretu, určí vláda počet národních podniků, usnese se na jejich stanovách, určí, který den platí za den vzniku národního podniku a rozhodne o tom, v která práva a závazky znárodněných ústavů každý národní podnik vstupuje.
§ 5.
(1) Představenstvo národního podniku jest povinno v době co nejkratší účelně a hospodárně uspořádati provoz národního podniku. Osnovu opatření, na nichž se v této věci usneslo, předloží Pojišťovací radě. V osnově budiž uvedeno zejména, jak bude provedeno soustředění převzatých pojistných stavů a provozu v ústředním vedení, jak bude uspořádáno provozování jednotlivých odvětví pojištění přímého i zajištění daného a převzatého, jak budou organisovány provoz a obchodní činnost podniku v celé oblasti jeho působnosti, jakým