Input:

212/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) Garance

č. 212/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. prosince 1947,
jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby
(přepychová daň).
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň):
Čl. 1.
Osvobození od daně přepychových předmětů přepravovaných z jedné výrobny do jiné, do skladu, obchodní místnosti a do dílny domáckého pracovníka nebo zpět.
(K § 2, č. 1 zákona.)
(1) Za podmínek stanovených v dalších odstavcích může býti přepychový předmět vyskladněn (čl. 9, odst. 1) bez zapravení daně, aby byl přepraven:
1. z jedné výrobny (čl. 9, odst. 2) do jiné nebo do dílny domáckého pracovníka k dalšímu zpracování, opracování, zušlechťování, obnovování, opravování nebo k jakémukoliv upravování (též sestavování) nebo zpět;
2. z výrobny nebo z výrobních místností (z výrobiště, dílny) do skladu (čl. 9, odst. 4) nebo do obchodní (prodejní) místnosti (čl. 9, odst. 5), které s nimi nejsou místně spojeny (na př. společným dvorem), avšak náleží témuž poplatníku, nebo zpět; stejně se budou posuzovati případy přepravy přepychových předmětů do skladu, který sice nenáleží témuž poplatníkovi, zůstanou-li však takto uložené přepychové předměty v jeho vlastnictví (konsignační sklad);
3. z výrobny nebo ze skladu k pouhému vystavení do obchodní (prodejní) místnosti téhož poplatníka, která s výrobnou nebo se skladem není místně spojena, nebo zpět; stejně se budou posuzovati případy přepravy přepychových předmětů do obchodní (prodejní) místnosti, která sice nenáleží témuž poplatníkovi, zůstanou-li však vystavené přepychové předměty v jeho vlastnictví.
(2) Poplatník je oprávněn vyskladňovati přepychový předmět v případech odstavce 1 jen, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
1. ohlásí-li zamýšlené vyskladňování bez zapravení daně důchodkovému kontrolnímu úřadu, v jehož obvodu jest výrobna, zároveň s ohláškou, kterou je povinen podati podle §§ 11 a 20, odst. 2 zákona, nebo dodatečně alespoň 3 dny před tím než dojde k takovému vyskladnění;
2. vede-li o vyskladnění bez zapravení daně záznam, jehož vzor může stanoviti ministerstvo financí nebo úřad jím zmocněný, pokud nebyl této povinnosti podle § 12, odst. 4 zákona zproštěn;
3. vyhotovuje-li na daněprosté vyskladnění přepychového předmětu průvodní stvrzenku (konsignaci), která doprovází vyskladňovaný přepychový předmět po dobu, kdy se přepravuje bez zapravení daně.
(3) V ohlášení zamýšleného vyskladňování bez zapravení daně (odstavec 2, č. 1), které jest podati trojmo, musí poplatník uvésti:
1. jméno (firmu) a bydliště (sídlo);
2. druh přepychového předmětu a položku seznamu přepychových předmětů (příloha k zákonu);
3. způsob a cíl přepravy přepychového předmětu a v případě odstavce 1, č. 1 vylíčení další výroby;
4. způsob, jakým vede v evidenci přepravovaný přepychový předmět;
5. že se podrobuje případným dalším nutným kontrolním a zajišťovacím