Input:

R 210/1950; Garance

č. 210/1950 Sb. rozh. obč.
Náhrada škody podle § 1299 obč. zák. přísluší i poškozenému, který nebyl se škůdcem ve smluvním poměru.
Spolek, který podle svých stanov podává písemné posudky o obrazech (expertisy), ručí podle §§ 1295 a 1299 obč. zák. za škodu způsobenou nesprávným posudkem svých orgánů, i když si poškozený posudek od něho neobjednal.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 7. září 1949, Rv I 788/48.)
Žalovaný spolek je odbornou institucí a podává podle svých stanov písemné posudky o obrazech. Žalobce tvrdil, že koupil obraz, který podle takového posudku považoval za originál Brožíkův. Později však vyšlo na jevo, že obraz od Brožíka nepochází, nýbrž že je to obraz nepatrné ceny. Žalobce se proto domáhal na žalovaném spolku náhrady škody 5.500 Kčs, která mu vzešla nesprávností posudku.
Žalovaný spolek namítl mimo jiné, že za škodu žalobci způsobenou neodpovídá, poněvadž si žalobce od něho posudek neobjednal a s ním tedy smlouvu neuzavřel. Posudek byl podán osobě, která obraz žalobci prodala. Nárok na náhradu škody přísluší prý žalobci jen proti této osobě. Žalobní nárok není prý dále po právu, protože žalovaná strana je spolkem, tedy právnickou osobou, kdežto § 1300 obč. zák., jenž se na souzený případ vztahuje, předpokládá, že jde o znalce, tedy o sobu fysickou.
Bývalý krajský soud civilní v Praze vyhověl žalobě. Soud zjistil, že o posudek požádal u žalovaného spolku osobně prodatel obrazu v době jednání o prodeji. Usoudil, že prodatel tu vystupoval jen jako posel žalobcův, t. j. sděloval jeho žádost. Tímto způsobem uzavřel žalobce smlouvu o dílo se spolkem, který odpovídá a podle §§ 1299, 1313a obč. zák. za škodu vzniklou vadným posudkem.
Bývalý zemský soud v Praze jen snížil k odvolání žalovaného spolku přisouzený nárok.
Nejvyšší soud nevyhověl dovolání žalovaného.
Z důvodů:
Soud prvé stolice zjistil totožnost obrazu předloženého v roce 1942 žalovanému spolku k odbornému posudku s obrazem, o němž žalobce prokazuje, že je falsem, na podkladě řady svědeckých výpovědí a odvolací soud