Input:

R 209/1949; Garance

č. 209/1949 Sb. rozh. obč.
Zákon čís. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.
Vystupuje-li ředitelství národního podniku ve sporu jako národní správce, neřídí se příslušnost soudu ustanovením § 31, nýbrž ustanovením § 30 uvedeného zákona.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 25. dubna 1949, R XXI 64/49.)
Okresní soud civilní v Praze prohlásil ve sporu vedeném proti národní správě velkostatku N svou nepříslušnost a postoupil věc krajskému soudu v Praze jako soudu příslušnému podle § 31 zák. č. 319/1948 Sb. z těchto důvodů: Podle přednesu žalované národní správy při ústním jednání dne 10. března 1948 se stalo Ústřední ředitelství československých státních statků, národního podniku, národním správcem velkostatku na místě dosavadního národního správce, jenž byl své funkce zproštěn. Je tedy vlastně žalovanou stranou národní podnik. Podle § 31 zák. č. 319/1948 Sb. je v souzené věci příslušný krajský soud.
Krajský soud zrušil k rekursu žalované strany usnesení prvého soudu a uložil mu, aby ve sporu dále jednal.
Důvody:
Z občanských věcí právních, přikázaných dosud krajským soudům, náležejí nadále podle § 31 zák. č. 319/1948 Sb. před tyto soudy jen věci majetkového práva, v kterých jednou stranou (účastníkem) je národní podnik. Důvodová zpráva k uvedenému zákonu zdůrazňuje, že k založení věcné příslušnosti krajského soudu nestačí jakákoliv účast národního podniku, nýbrž musí jít o takovou věc, která se ho celá týká (v takovém rozsahu, v jakém je to u strany sporu).
Tak tomu však v souzené věci není, poněvadž stranou sporu, jenž se týká majetku pod národní správou, je národní správa. Národní podnik tu nevystupuje jako strana sporu, nýbrž jeho ústřední ředitelství tu vystupuje jako národní správce