Input:

R 207/1950; Garance

č. 207/1950 Sb. rozh. obč.
Súd si z úradnej povinnosti všíma neplatnosti smluvy, ktorou obchodník s ovocím kúpil od pestovateľa ovocie na stromoch v okrese, kde podľa § 2 vyhlášky č. 648/1948 Ú. v. bol oprávnený k výkupu jedine Sväz hospodárskych družstiev a verejných skladišť v Bratislave.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 23. februára 1950, Co 779/49.)
Obchodník s ovocím žiadal vrátenie závdavku 1000 Kčs a náhradu škody od ovocinára, ktorý nedodržal kúpnopredajnú smluvu, podľa ktorej mal obchodníkovi prenechať všetky jablká na stromoch svojej záhrady.
Okresný súd v Prievidzi odsúdil žalovaného vyplatiť žalobcovi závdavok a náhradu zistenej škody, žalovaný sa odvolal, žiadal žalobu zamietnuť, ale žiadna zo strán sa nezmienila o neplatnosti smluvy.
Krajský súd čiastočne vyhovel odvolaniu, rozsudok zmenil tak, že žalobcovi priznal len nárok na vrátenie závdavku 1000 Kčs s úrokami od podanie žaloby. Trovy oboch stolíc medzi stranami vzájomne zrušil.
Z dôvodov:
V tak zvaných produktívnych okresoch, mezdi ktoré patril aj okres Prievidza, bol r. 1948 podľa § 2 vyhlášky č. 648/1948 Ú. v. oprávnený vykupovať ovocie len Sväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladišť v Bratislave. Podľa § 5 cit. vyhlášky v znení vyhlášky č. 972/1948 Ú. v. boly pestovatelia ovocia povinní ponúknuť ovocie