Input:

R 204/1950; Garance

č. 204/1950 Sb. rozh. obč.
Změna v osobě národního správce nemá vlivu na směnečný závazek podstoupený dřívějším národním správcem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. května 1949, Rv I 783/49.)
Žalobce (banka) poskytl národnímu správci A úvěr, k jehož zajištění podepsal A blankosměnku. A byl potom vystřídán národním správcem B a posléze národním správcem C. Žalobce se domáhal zaplacení pohledávky z tohoto úvěru a navrhl vydání směnečného platebního příkazu proti národní správě, zastoupené národním správcem C, na zaplacení směnečné pohledávky 95.000 Kčs. Žalovaná národní správa namítla mimo jiné, že nemá způsobilosti k právům a závazkům (právní subjektivity) a že není vůbec ze směnky zavázána, poněvadž národní správce C směnku nepodepsal.
Bývalý krajský soud v Jičíně ponechal směnečný platební příkaz v platnosti.
Bývalý zemský soud v Praze nevyhověl odvolání a nejvyšší soud nevyhověl dovolání žalované národní správy.
Z důvodů:
Žalovaná strana vytýká odvolacímu soudu, že nepřihlédl k tomu, že národní správa nemá ani procesní způsobilosti ani způsobilosti k právům a závazkům, a že směnka nemá podpisu žalovaného, poněvadž není podepsána národním správcem C.
Tyto výtky jsou neoprávněné. Procesní subjektivitu národních správ, t. j. jejich způsobilost být stranou ve sporu, uznává všeobecně jak judikatura tak i literatura. Tato subjektivita plyne jasně z § 9 zák. č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody. Nároky na vrácení majetku pozbytého v době nesvobody podle tohoto restitučního zákona je třeba v případech uvedených v §