Input:

R 204/1949; Garance

č. 204/1949 Sb. rozh. obč.
Povoliť odklad exekúcie podľa § 42 ex. z. (v znení § 44 zák. čl. LIV/1912), nariadenej pred účinnosťou zák. č. 319/1948 Sb. krajským súdom ako súdom prvej stolice (§ 2 ex. z.), je po účinnosti zák. č. 319/1948 Sb. príslušný okresný súd.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 25. mája 1949, R II 7/49.)
Krajský súd v Nitre ako súd prvej stolice rozhodol meritóme o žiadosti žalovaného o povolenie odkladu exekúcie, podanej 12. apríla 1949.
Najvyšší súd napadnuté usnesenie zmenil tak, že žiadosť, podanú na krajskom súde, odmietol,
Z dôvodov:
Krajský súd v Nitre ako súd prvej stolice rozhodol o žiadosti žalovaného, ktorý sa domáhal odkladu exekúcie podľa § 42 ex. z. Takúto žiadosť treba podať podľa § 42, ods. 2 ex. z. v znení § 44 zák. čl. LIV/1912 na sporovom súde. V predmetnom spore vecne príslušným súdom podľa §§ 30, 31 zák. č. 319/1948 Sb. je odo dňa účinnosti tohto zákona okresný súd.
Podľa § 30 zák. č. 319/1948 Sb. však,