Input:

R 202/1949; Garance

č. 202/1949 Sb. rozh. obč.
Ak poručiteľ pre nemoc a slabosť sám nemal dosť sily testament podpísať, ale požiadal inú osobu, aby mu pri podpisovaní pridržala ruku, podpis urobený takto pri pomoci inej osoby má povahu podpisu závetu a nie snáď len znamenia ruky (§§ 5, 6 zák. čl. XVI/1876).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. apríla 1949, Rv 120/48.)
Žalobou podanou proti testamentárnemu dedičovi domáhajú sa zákonní dedičia určenia, že testament je neplatný okrem iného tiež pre nedostatok podpisu poručiteľky.
Nižšie súdy (Krajský súd v Bratislave a bývalý Hlavný súd v Bratislave) zamietly žalobu.
Najvyšší súd zamietol dovolanie žalobníkov.
Z dôvodov:
Podľa skutkového stavu odvolacím súdom zisteného poručiteľka vedela čítať a písať a na testamente sa nachádzajúci podpis pod textom testamentu napísala vlastnoručne. Podpis začala poručiteľka zpočiatku bez podpory, avšak pre telesnú slabosť nepodarilo sa jej podpísať úplne a jasne ani svoje krstné meno, preto