Input:

202/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 201/1949 Sb. o notářství, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 202/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 201/1949 Sb. o notářství, platné do 31.12.1951
[zrušeno č. 116/1951 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 15. srpna 1949,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o notářství.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 43 zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o notářství:
§ 1.
(1) Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 2, odst. 1 zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., (dále jen „zákon“) je rozumět:
a) s prospěchem dokončené právnické studium,
b) úspěšné složení odborné justiční zkoušky,
c) pětiletou právní praxi konanou u notáře; do této právní praxe lze započítat právní praxi konanou u soudu nebo u advokáta úhrnem nejvýše v trvání dvou let.
(2) Ministr spravedlnosti může prominout náležitosti stanovené v odstavci 1 nebo některou z nich.
§ 2.
Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 18, odst. 1 zákona je rozumět s prospěchem dokončené právnické studium. Ministr spravedlnosti může předepsané studium zcela nebo zčásti prominout; tím je prominuta i náležitost stanovená v § 1, odst. 1, písm. a).
§ 3.
(1) Notář nově jmenovaný musí požádat krajský sbor o schválení úřední pečeti.
(2) Pečeť obsahuje malý státní znak republiky Československé; kolem něho je uvedeno jméno a příjmení notáře s označením „notář“ a jeho sídlo.
(3) Po schválení úřední pečeti předloží notář krajskému sboru tři otisky své pečeti s připojením svého podpisu, jehož bude užívat při výkonu notářství, s označením „notář“; toto označení může být vypsáno i osobou jinou nebo vytištěno.
(4) Krajský sbor zašle jedno vyhotovení schválené úřední pečeti s úředním podpisem notáře předsedovi krajského soudu příslušného podle notářova sídla s dožádáním, aby notář byl vzat do slibu.
(5) O složení slibu vydá předseda krajského soudu notáři potvrzení a vyrozumí o tom krajský a ústřední sbor.
§ 4.
(1) Své úřední pečeti nesmí notář užívat pro soukromé listiny. Je povinen dbát, aby jí nebylo zneužito; ztratí-li se mu nebo je-li třeba ji změnit, musí to oznámit krajskému sboru a vyžádat si schválení nové pečeti. Nová pečeť se musí zřejmě lišit od dřívější.
(2) Také svůj úřední podpis může notář změnit jen ze závažných důvodů se schválením krajského sboru.
§ 5.
(1) Zanikl-li úřad notáře, byl-li notář přeložen, byla-li jeho pečeť změněna nebo nalezla-li se ztracená pečeť, která byla již nahrazena pečetí novou, buď stará pečeť odevzdána notářskému archivu; buď opatřena vrubem tak, aby nebylo možno jí užívat, aby ji však bylo možno rozeznat.
(2) Určil-li ústřední sbor, že správce notářství má užívat pečeti notáře, jehož úřad zanikl, jest pečeť odevzdat archivu teprve, když toto rozhodnutí je odvoláno.
§ 6.
Ústřední sbor stanoví notáři den nastoupení úřadu a vyhlásí tento den v Úředním listě, na Slovensku v Úředním věstníku.
§ 7.
Byl-li notář přeložen na jiné místo, neskládá nový slib. Jinak je užít předpisů §§ 3 a 5 přiměřeně.
§ 8.
(1) Notář nově jmenovaný nebo přeložený na jiné místo smí vykonávat svůj úřad teprve, když mu byl stanoven