Input:

R 20/1950 (tr.); Garance

č. 20/1950 Sb. rozh. tr.
Dôvodom vyššej trestnosti činu spáchaného so zbraňou podľa § 6 ods. 2 zák. čl. XL/1914 je jednak to, že tento spôsob svedčí o väčšej intenzite zločinnej vôle páchateľovej, jednak to, že vylučuje alebo značne sťažuje obranu.
Nemusí ísť o zbraň v užšom technickom slova smysle, ale predsa musí to byť predmet, ktorý je vhodným prostriedkom k spôsobeniu ujmy na tele a k zvýšeniu útočnej schopnosti páchateľovej.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. októbra 1949, Tz II 6/49.)
Podľa zistenia obžalovaný hrozil palicou strážmajstrovi SNB, zahnal sa ňou proti nemu a udrel ho rukou do prs, keď tento ako člen hliadky SNB zisťoval totožnosť niektorých osôb a hodlal ich odviesť.
Okresný súd v Lučenci uznal obžalovaného vinným zločinom násilia proti orgánom vrchnosti podľa § 4 ods. 2, § 6 ods. 2 zák. čl. XL/1914.
Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozsudok prvého súdu a uznal obžalovaného vinným iba prečinom násilia proti orgánom vrchnosti podľa § 4 ods. 2 zák. čl. XL/1914.
Najvyšší súd k sťažnosti generálneho prokurátora na zachovanie zákona zrušil rozsudok krajského súdu vo výroku o kvalifikácii a čin obžalovaného uznal zločinom násilia proti orgánom vrchnosti podľa § 4 ods. 2, § 6 ods. 2 zák. čl. XL/1914.
Z dôvodov:
Rozsudok krajského súdu síce shodne s rozsudkom prvého súdu zisťuje, že obžalovaný vyhrážal členovi SNB pri výkone jeho povolania a sa pri tom voči nemu zahnal palicou.